Kto sme?

YMCA je jednou z najstarších a najrozšírenejších neziskových organizácií mládeže na svete. Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka, jeho ducha, duše a tela prostredníctvom spoločenstva a programov, ktoré sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, politické presvedčenie, sociálne postavenie, náboženské vyznanie a rasu.

YMCA je najväčšou mládežníckou organizáciou na svete a v súčasnosti pôsobí v 124 krajinách sveta, ktoré sú združené do Európskej (EAY) a Svetovej (WAY) aliancie YMCA.

YMCA vznikla v r. 1848 v Anglicku, v našom štáte pôsobí od roku 1918. Po nútenom prerušení v r. 1951 bola jej činnosť obnovená v roku 1990.

YMCA ponúka pestrú paletu aktivít pre kvalitné využitie voľného času detí, mladých ľudí a všetkých ostatných mladých duchom.

Miestne združenie YMCA Nesvady bolo založené 12.12.1996,
ako samostatný právny subjekt bolo zaregistrované 10.06.1998.

  • sme mimovládna, nezisková a nepolitická organizácia
  • naše združenie chápe svoje poslanie v živote spoločnosti ako ochotu pomáhať tam, kde nie je možná dostatočná starostlivosť zo strany štátu z akýchkoľvek dôvodov
  • nebudujeme na nových základoch, ale historicky nadväzujeme na viac ako 150 ročnú kvalitne rozbehnutú činnosť svetovej organizácie YMCA, ktorej cieľom je v prvom rade všetkým, čo robí poukazovať na praktický kresťanský život

Viaceré sociálno–psychologické zistenia potvrdzujú, že mladí ľudia hľadajú dobrodružstvo a vzrušenie, nové skúsenosti, poznania, aby si tak vyplnili voľný čas. Prevencia, to nie len poznávanie dôsledkov užívania drog, ale plnohodnotne naplnený voľný čas, cieľavedomá záujmová činnosť, teda primeraný a pre mládež príťažlivý program. Preto sa snažíme vnášať do svojej práce nové prvky, realizovať nové programy, niekedy za nedostatočnej finančnej podpory, s veľkým nadšením a obetavosťou.

Je našou túžbou rozdávať seba – dávať lásku.

Naším cieľom je:

  • pozitívne ovplyvniť morálny vývin detí a mladých ľudí v zmysle takých postojov a hodnôt, ako sú úcta a ohľaduplnosť k človeku a prírode, ako aj priviesť ich k takémuto konaniu v každodennom živote
  • napomôcť duchovnému prerodu mládeže a zvyšovať jej kultúrnu, odbornú, vzdelanostnú a športovú úroveň
  • zaujať deti a mladých ľudí vo voľnom čase a tým ich ochrániť pred negatívnymi vplyvmi
  • priblížiť deťom a mladým ľuďom základné princípy kresťanského učenia

Poslaním YMCA:

je vytvárať pre mladých ľudí možnosti na zábavné a pritom užitočné využitie voľného času. Rovnostranný trojuholník v znaku YMCA symbolizuje tri zložky osobnosti mladého človeka – telesnú, duševnú a duchovnú, ktoré by sa mali rozvíjať v rovnováhe. Preto v YMCA nájdeme kluby a družstvá tradičných aj netradičných športov (prostredníctvom YMCA sa k nám z Ameriky dostali basketbal a volejbal, takisto prvé baseballové družstvá hrali v YMCA), ale aj hudobné a divadelné kluby, jazykové kurzy a spoločnosti zaoberajúce sa štúdiom Biblie, dobročinnosťou a pomocou ľuďom, ktorí ju potrebujú. YMCA má viacero programov na pomoc mladým cestovateľom, prevádzkuje ubytovne a informačné centrá po celom svete. Toto všetko znamená nesmierne veľa práce a tú vykonávajú takzvaní riadni členovia YMCA. Sú to ľudia, ktorí na základe svojho kresťanského presvedčenia, vedení prikázaním lásky k blížnemu dobrovoľne prijali záväzok pracovať v združení YMCA v prospech všetkých mladých ľudí bez rozdielu ich rasy, národnosti vierovyznania či svetonázoru. Ostatní členovia, rovnako ako riadni, platia ročný členský príspevok a majú právo využívať všetky výhody, ktoré YMCA svojim členom poskytuje. Na rozdiel od riadnych členov ostatní členovia nemajú voči združeniu žiadne iné povinnosti. YMCA nie je zviazaná s nijakou cirkvou ani politickou stranou a nemá za cieľ ideologicky “spracúvať” mládež. Rešpektuje osobné presvedčenia každého človeka, pokiaľ nevedú k nepriateľstvu a neznášanlivosti.