História YMCA Nesvady

V roku 1996 sme v našej obci založili občianske združenie YMCA – Young Men´s Christian Association. Našou túžbou bolo pomôcť deťom a mladým ľuďom v našom okolí. Videli sme na uliciach deti, ktoré sa nudia a nemajú doma rodičov. V našej obci bolo v tom čase dosť málo príležitostí, kde by mohli deti tráviť voľný čas.

Prvý prišiel s myšlienkou založiť YMCA Nesvady Pavol Kováč. Myšlienka pomôcť mladým ľuďom oslovila niekoľkých mladých ľudí, ktorí už pracovali v niektorej z cirkví ako učitelia nedeľných škôl. Bol to najvyšší čas využiť možnosť, ktorú nám po nežnej revolúcii (r. 1989) poskytla politická situácia – slobodne sa venovať mladej generácii. 12.12.1996 sme založili miestne združenie YMCA Nesvady.

Našou túžbou bolo robiť užitočnú a prospešnú prácu. Jedným z najzávažnejších dôvodov pre založenie YMCA bola skutočnosť, že v našej obci sídli v súčasnej dobe štyri aktívne cirkvi a vzájomná komunikácia nie je v niektorých prípadoch na dobrej úrovni. Žiadnemu z nás nebola pred narodením daná možnosť výberu rodiny alebo cirkvi. Našou túžbou bolo prekonať bariéry medzi cirkvami. Aj v našich stanovách je definované, že starostlivosť združenia zahŕňa všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie.

Už v roku 1996 sme založili na škole klub pre deti. Začalo chodiť 5-6 detí. V súčasnosti nám do klubu chodí 40–45 detí. Od septembra 2001 sme vytvorili už dva kluby – malý a veľký klub. Deti sme rozdelili podľa veku, pretože toľko detí naraz sa nedalo zvládnuť. Klub navštevujú deti z rôznych cirkví a tiež deti, ktoré nepatria do žiadnej cirkvi. Hľadáme to, čo nás spája a v čom vidíme spoločné záujmy.

Na začiatku našej práce v roku 1996 bolo naším snom mať plateného pracovníka, kanceláriu, počítače, internet. Niektorí sa nám smiali, pretože podpora štátu v tejto oblasti bola veľmi slabá a ekonomická situácia sa zhoršovala. Takže to bolo dosť ťažké. Ale Boh sa postaral. Sen sa stal skutočnosťou. Dnes už máme kanceláriu aj pracovníka, ktorý celý svoj pracovný čas môže venovať práci s deťmi. Máme počítače, pripojenie na internet. Našli sme ochotných ľudí, ktorí vidia zmysel našej práce a ktorí ochotne venujú aj svoje financie. Máme aj pravidelných sponzorov. Od roku 1997 sme začali okrem pravidelnej činnosti organizovať rôzne akcie pre deti – víkendové stretnutia detí s protidrogovou tematikou alebo s tematikou AIDS a sexuálne vzťahy, letné tábory, lyžovačky, návštevy plavárne, kina, športové podujatia.

Dnes mávame okrem klubu pravidelne každý týždeň aj športový krúžok YMCA, kde máme možnosť viac spoznávať deti, zblížiť sa s nimi, hovoriť o problémoch. Tento krúžok navštevuje okolo 40 detí.

Každým rokom narastá záujem detí o naše programy. Denne navštevujú aj rodičia kanceláriu a informujú sa o tejto práci. Máme možnosť mnohým povedať o Bohu a o tom prečo túto prácu robíme. V roku 2000 a 2001 našu prácu podporila Nadácia pre deti Slovenska.

Veríme, že práca v YMCA sa bude ďalej rozširovať.