AKTUÁLNE PROJEKTY

Názov projektu: Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Donor: IA MPSVR SR

Trvanie: október 2015 – september 2019

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala dňa 01.10.2015 s prípravnou fázou realizácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ).
Zámerom NP PVSSKIKÚ je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom:
• podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu).
Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.
Cieľom NP PVSSKIKÚ je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Info: tu.

Názov projektu: Poznaj seba samého – miluj svojho blížneho – pomôž všetkým v okolí“

Donor: Nádacia pre deti Slovenska/Hodina deťom 

Trvanie: September 2015 – Máj 2016

Logo_HD_Hugo_vedal_textu_1200px

Hlavným cieľom projektu „Poznaj seba samého – miluj svojho blížneho – pomôž všetkým v okolí“ je dôraz na dôležitosť zmeny vnímania
sebahodnoty jednotlivca. Správny sebaobraz a sebaúcta vedie dieťa a mladých ľudí k harmonickému rozvoju osobnosti (ja), schopnosti zastať sa druhých a hájiť ich hodnotu (blížny) ako aj prosociálnemu správaniu v celej komunite (okolie). Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci 1.-9. ročníka ZŠ Nesvady. Aktivity projektu sú zamerané na preventívne vzdelávanie (kurzy na ZŠ), neformálnu následnú prácu v nízkoprahových kluboch (workshopy, besedy, rolové hry) a praktickú časť – stretnutia s hosťami, ktorých sebaúcta bola poznačená šikanovaním a šliapaním na ich dôstojnosti. Do aktivít sú zapojené aj deti so zdravotnými a inými znevýhodneniami. Projekt je zameraný preventívne, učí životným zručnostiam vedúcich k intervencii a advokácii. Sekundárnou cieľ. skupinou sú dobrovoľníci YMCA, ktorí budú počas trvania projektu (9 mesiacov) systematicky pracovať s deťmi a mladými ľuďmi.